Povinné zmluvné
poistenie

Cestovné
poistenie
Havarijné
poistenie

Dom
Domácnosť
Zodpovednosť
za škodu

Poistenie nulovej
spoluúčasti
Ďalšie informácie
Funkcionalita
Moduly pre
SFA a PFA
Moduly pre
koncových klientov
Prepojenie s
Informačným systémom
Affiliate
program
Záznam o sprostredkovaní finančnej služby
Automatické generovanie vyplneného Záznamu o sprostredkovaní finančnej služby v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. Záznam bude vytvorený spolu s návrhom poistnej zmluvy a ostatnými dokumentmi. Zároveň bude odoslaný v informačnom e-maily odoslanom klientovi, obchodníkovi a spoločnosti.
Prihlasovanie pre obchodníkov (do partnerskej zóny)
Pre prihláseného obchodníka / PFA je k dispozícii prehliadane jeho uzatvorených zmlúv, konkrétne: číslo poistného návrhu, meno poistníka, výška poistného, poisťovňa a dátum uzatvorenia PZ. Prihlasovacie údaje sa definujú v informačnom systéme ICM2, v module Správcovia.
Tlačidlo „Nová kalkulácia“
Tlačidlo slúži najmä pre PFA na kompletné vymazanie obsahu formulárov medzi jednotlivými kalkuláciami poistného. Zobrazuje sa v spodnej časti formulára
Tlačidlo „Uložiť rozpracovanú kalkuláciu“
Tlačidlo slúži najmä pre PFA na uloženie rozpracovanej kalkulácie, resp. zadaných údajov do formulára aplikácie. Funkcionalita je využiteľná, napr. ak obchodník pripravuje ponuky pre klientov ale ihneď neuzavrie poistnú zmluvu. Uložením kalkulácie má možnosť sa k už zadaným údajom vrátiť neskôr, stačí iba skontrolovať už zadané údaje a pokračovať v uzatvorení poistnej zmluvy.
Prihlasovanie do aplikácie identifikačným číslom
Prihlásenie zadaním identifikačného čísla je vhodné pre makléra alebo tipéra. Po prihlásení bude takto uzatvorená poistná zmluvy zaradená do produkcie obchodníka, ktorému identifikačné číslo patrí.
Generovanie výpovedí poistných zmlúv Povinného zmluvného poistenia
Automatické generovanie dokumentu Výpoveď poistnej zmluvy.

• Generovanie výpovede zmluvy PZP vo formáte PDF, na dát zadaných do formuláru a vybranej príčiny výpovede (krádež, zmena držiteľa, koniec poistného obdobia,..)

• Možnosť odosielania vytvorenej výpovede vo formáte PDF na zadaný e-mail.
Online dohlasovanie Evidenčného čísla vozidla a Osvedčenia o evidencii vozidla
Funkcionalita slúži na online dohlasovanie EČV a TP pre individuálne zmluvy, nie flotily. Po vyplnení všetkých údajov a potvrdenia budú údaje automaticky odoslané do príslušnej poisťovne. Zároveň sa aktualizujú v kalkulačke a v ICM2 (ak je dostupné prepojenie). Vylepšenie je dostupné pre:

• PFA, ktorý je prihlásený v kalkulačke - vo formulári stačí vyplniť číslo návrhu zmluvy / zmluvy a ak táto zmluva figuruje v ICM2 alebo kalkulačke, ostatné údaje sa vyplnia automaticky. Údaje sa aktualizujú v kalkulačke aj ICM2 (ak je dostupné prepojenie).

• Používateľa, ktorý nie je prihlásený v kalkulačke - do formulára je potrebné vyplniť všetky údaje. Následne budú odoslané do poisťovne. Takto odoslané zmluvy, nebudú aktualizované v kalkulačke ani ICM2.

• Pre každú zmluvu vytvorenú prostredníctvom kalkulačky, v ktorej nebude uvedené EČV a TP sa vytvorí link. Link bude umožňovať okamžité doplnenie údajov ku konkrétnej zmluve. Link bude zobrazený na poslednej strane aplikácie, po potvrdení poistnej zmluvy a rovnako bude odosielaný e-mailom, spolu s návrhom poistnej zmluvy a ostatnými dokumentmi. Po kliknutí na link bude používateľ presmerovaný na formulár, do ktorého vyplní iba EČV a TP, ostatné údaje už budú vyplnené.
Pridanie tlačidiel na stránku s ponukou poistných produktov
Doplnenie tlačidiel „Uložiť ponuku do PDF“, „Vybrať ponuky“ a „Poslať ponuku e-mailom“ na stránku s porovnaním poistných produktov.

• „Uložiť ponuku do PDF“ - Vytvorenie PDF dokumentu, ktorý bude obsahovať údaje o vozidle, pre ktoré bola vypočítaná ponuka, logo Vašej spoločnosti, zoznam poistných produktov od všetkých poisťovní vrátane detailného popisu poskytovaných pripoistení, asistenčných služieb, prípadne iných bonusov, informácia o výške poistného krytia a výške poistného. Informácie o PFA, ktorý vytváral ponuku (ak je v aplikácií prihlásený), informácie o SFA, logo spoločnosti a dátum vytvorenia ponuky.

• „Vybrať ponuky“ – kliknutím na tlačidlo vybrať ponuky sa na strane s ponukou poistných produktov pred logami poisťovní zobrazia zaškrtávacie polia. Po označení vybraných produktov, budú do PDF ponuky zahrnuté iba zvolené produkty.

• „Poslať ponuku e-mailom“ – po stlačení tlačidla sa nad ponukou poistných produktov zobrazí predvyplnený e-mail, pre odoslanie e-mailu, stačí doplniť odosielateľa (ak je obchodník prihlásený, jeho e-mail je vyplnený automaticky) a prijímateľa. Po odoslaní e-mailu sa bude v prílohe nachádzať aj PDF dokument s ponukou produktov.
Čítačka osvedčenia o evidencii vozidla
Funkcionalita umožňuje prostredníctvom čítačky čipových kariet preniesť údaje zapísané v Osvedčení o evidencii vozidla (Technického preukazu) priamo do formuláru Online kalkulačky PZP a tým urýchliť a znížiť chybovosť pri vypĺňaní informácií o vozidle
Prepojenie s Obchodným a Živnostenským registrom SR
V prípade, že je poistník Právnická osoba alebo Fyzická osoba - podnikateľ je na stránke Údaje o poistníkovi nutné zadať IČO. Ak je dostupné prepojenie s Obchodným registrom a Živnostenským registrom SR, budú evidované údaje do formulára automaticky doplnené
Validácia formulárov a zmena farby tlačidla „Pokračovať“
Funkcionalita overí zadané údaje, konkrétne zadanie povinných údajov a ich správnosť v každom kroku a v každom formulári aplikácie. V prípade, že bude odpoveď kladná a formulár validný, farba tlačidla „Pokračovať“ sa zmení na zeleno.
Automatická registrácia používateľa (do klientskej zóny)
Po uzatvorení prvej poistnej zmluvy v aplikácii bude používateľ automaticky zaregistrovaný, s možnosťou opätovného prihlásenia do aplikácie. Po prihlásení má používateľ vo všetkých krokoch formuláru zapamätané už zadané údaje. Rovnako v aplikácii pribudne pole pre prihlásenie.
Archív uzatvorených poistných zmlúv (v klientskej zóne)
Pre prihláseného používateľa /klienta umožňuje prehliadanie zoznamu už uzatvorených poistných zmlúv daného používateľa. Pre prezeranie archívu je potrebné, aby používateľ bol v aplikácii registrovaný a prihlásený. Používateľovi sa v archíve zobrazuje: číslo návrhu, poisťovňa, vozidlo, platnosť zmluvy, ročné poistné, návrh poistnej zmluvy, dočasná biela karta. Rovnako je k dispozícii prepočítanie poistného k aktuálnemu dňu na základe už zadaných údajov.
Manuálna registrácia používateľa (do klientskej zóny)
Na prvej strane formulára pribudne možnosť na zadanie e-mailu s informáciou „zapamätať si zadané údaje“. Zadaním e-mailu sa používateľovi vytvorí prístup do klientskej zóny a uložia sa zadané údaje. Informácia o vytvorení konta, prihlasovanie meno a heslo budú odoslané na klientov e-mail.
Výber a doplnenie existujúcich údajov po prihlásení do klientskej zóny
Funkcionalita pre klienta. Po prihlásení do klientskej zóny sa používateľovi zobrazia jeho Osobné údaje a Údaje o vozidle, ktoré už v minulosti zadal a môže použiť ich na nový výpočet ponuky PZP.
QR kód s platobným príkazom
Doplnenie QR kódu do informácií k úhrade, konkrétne na záverečnú stranu aplikácie po potvrdení odoslania Návrhu poistnej zmluvy a v potvrdzujúcom e-maily odosielanom klientovi. Po zosnímaní QR kódu mobilným zariadením prostredníctvom aplikácie banky klienta sa automaticky vyplní platobný príkaz pre rýchlu úhradu poistného.
Vytvorenie mobilnej verzie aplikácie
Prispôsobenie formulárov na veľkosť displeja mobilného telefónu. Prezeranie aplikácie je možné na možné na mobiloch používajúcich operačný systém Android a iOS.
Rozšírenie e-mailovej adresy klienta
Na strane s údajmi o poistníkovi pribudne pole pre zadanie druhého e-mailu, ktoré bude nepovinné (ak má klient viac e-mailov; ak je poistník / držiteľ iná osoba a prajete si odoslať email obom zúčastneným; ak za právnickú osobu koná asistentka; ..). Ak bude zadaný aj druhý e-maily, nebude uvedený na žiadnej zmluve ani v ostatných dokumentoch. Na zadaný e-mail sa odošle výhradne kópia informačného e-mailu s návrhom poistnej zmluvy a ostatnými dokumentmi.
Ukladanie nedokončených kalkulácií a odosielanie na e-mail spoločnost
Funkcionalita je vhodná pre aplikáciu umiestnenú na webovej stránke pre koncového klienta. Na úvodnú stranu aplikácie - Základné údaje pribudnú nepovinné polia pre zadanie e-mailu a telefónneho čísla klienta.
V prípade, že klient tieto údaje vyplní a proces uzatvárania poistnej zmluvy ukončí skôr, ako zmluvu uzavrie a odošle do poisťovne, na e-mail spoločnosti budú zaslané kontaktné údaje klienta a PDF ponuka vytvorená na základe údajov zadaných klientom. E-mail s prehľadom nedokončených kalkulácií je spoločnosti odosielaný každú hodinu (v prípade, že boli niektoré kalkulácie nedokončené).
Prepojenie aplikácie s maklérskym systémom ICM2
Aplikáciu je možné prepojiť s maklérskym informačným systémom ICM2, poskytovaným spoločnosťou Positive s.r.o., tak, aby po uzavretí poistnej zmluvy bola vytvorená zmluva automaticky zapísaná do zoznamu zmlúv a produkcie spoločnosti aj konkrétneho obchodníka, ktorý zmluvu uzavrel. Aplikácia prenáša údaje v rozsahu potrebnom pre výpočet provízie. Prepojenie môže zahŕňať:

• Ukladanie záznamov do evidencie zmlúv.

• Ukladanie príloh k vytvoreným zmluvám (návrh poistnej zmluvy, ostatné dokumenty).

• Ukladanie informácií o poistenom vozidle.
Výber a doplnenie existujúcich údajov po prihlásení do partnerskej zóny
Funkcionalita dostupná iba pre prihláseného obchodníka. Po prihlásení do aplikácie pribudne na prvej strane aplikácie pole s popisom „Vyhľadať klienta, vozidlo z ICM“. Po začatí písania do tohto pola: meno klienta, RČ, názov spoločnosti, IČO, EČV alebo VIN vozidla,.. sa zobrazí zoznam zmlúv, ktoré sú uložené v ICM2. Po vybratí klienta zo zoznamu budú všetky údaje z ICM2 doplnené do formulára Online kalkulačky a môžu byť použité na novú kalkuláciu PZP.
Štatistiky v Informačnom systéme ICM2
Pre spoločnosti používajúce Informačný systém ICM2 je možné vytvárať štatistiky vytvorených kalkulácií a uzatvorených poistných zmlúv prostredníctvom aplikácie. Pre možnosť generovania štatistík je potrebné do ICM2 zahrnúť modul umožňujúci ich tvoriť.
Generovanie výpovedí poistných zmlúv Povinného zmluvného poistenia
Doplnenie údajov do formuláru z Informačného systému ICM2, na základe už existujúcej poistnej zmluvy v ICM2. Vyhľadávanie zmluvy podľa – mena klienta, RČ, IČO, čísla zmluvy. VYLEPŠENIE DOSTUPNÉ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH OBCHODNÍKOV.
• Ukladanie vytvorenej výpovede poistnej zmluvy v PDF medzi prílohy ku zmluve v ICM2. VYLEPŠENIE DOSTUPNÉ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH OBCHODNÍKOV.
Generovanie Referenčného linku / iframu
Každému obchodníkovi je možné vytvoriť jedinečný reťazec znakov – referenčný kód. Každý reťazec v sebe bude niesť referenciu o tom, komu patrí a pri jeho používaní bude uzatvorená zmluva automaticky zapísaná do produkcie konkrétneho obchodníka aj bez prihlásenia. Kód je možné použiť formou:

• Referenčný iframe – vytvorením referenčného iframu sa sprístupní nová kalkulačka, ktorú je možné umiestniť na webovej stránke konkrétneho obchodníka.

• Referenčný link – použitím referenčného linku sa zobrazí základná kalkulačka spoločnosti, avšak obchodník v nej bude automaticky prihlásený. Link je možné opakovane používať, kopírovať a odosielať (napr. klientovi).
Maklérsky softvér ICM2
pre samostatných finančných agentov
agentONLINE
poistná kalkulačka a poistenie online
SFA bez PFA (obchodníkov)
Párovanie a import
Práva a odmeny obchodníkov
Životné poistenie
SFA + malý počet PFA
Evidencia zmlúv
Správa dokumentov
Zjednodušenie práce
SFA + väčší počet PFA
Poistné udalosti
Zostavy a výstupy
Bodový systém
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text
Filter text